Nhập quốc tịch Mỹ

Nhập quốc tịch Mỹ

* Điền đơn – thẻ xanh

* Thông dịch quốc tịch

* Luyện thi nhập tịch cho người kém tiếng anh – Dạy từng người giờ giấc tùy học viên

* Lập hồ sơ miễn thi cho người bệnh lớn tuỏi

* Giúp xin SSI & Trợ cấp xã hội

Amenties

  • Di Trú Bảo Lãnh